(นายนิวัต กฤษตานุสาร)
เกษตรอำเภอบางสะพาน

...รายการหลัก...

คู่มือประชาชน

 

ความเป็นมา
ที่ตั้ง/แผนที่
การปกครอง
สภาพภูมิประเทศ
สภาพภูมิอากาศ
เส้นทางคมนาคม
กลุ่มชุดดิน
สาธารณูปโภค
อัตรากำลังเจ้าหน้าที่
รายงานภาวะพืช
ศูนย์บริการฯ แผน/ผล/ศ.02
วิสาหกิจชุมชน
สายใยรักแห่งครอบครัวฯ
สถาบันเกษตรกร
ทะเบียนเกษตรกร
คลินิกเกษตร
การขึ้นทะเบียนผู้ปลูกสับปะรด
KM องค์ความรู้

สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองฯ
สำนักงานเกษตรอำเภอหัวหิน
สำนักงานเกษตรอำเภอปราณบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอสามร้อยยอด
สำนักงานเกษตรอำเภอกุยบุรี
สำนักงานเกษตรอำเภอทับสะแก
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพานน้อย

ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
อำเภอบางสะพาน
ศูนย์จัดการศัตรูพืช อำเภอบางสะพาน มีการผลิตแตนเบียน หนอนบราคอน เพื่อปล่อยในพื้นที่มีหนอนหัวดำระบาด และมีการส่งมอบแตนเบียน หนอนบราคอนให้ตัวแทนเกษตรกร เพื่อนำไปปล่อยในพื้นที่มีการระบาด ของหนอนหัวดำมะพร้าว
ประมวลภาพ

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับเกษตรอำเภอบางสะพาน สุ่มตรวจแปลงสาธิตการเจาะต้นมะพร้าว โครงการป้องกันและกำจัด ศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น และนับหนอนหัวดำ ในแปลงสาธิตฯ ณ บ้านนายอุดม ทองนิล หมู่ 2 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 9 เมษายน 2557 ประมวลภาพ
ทีมปฏิบัติการชุด รับเหมาชีดสารเคมีเข้าลำต้นมะพร้าว ในแปลงสุ่ม ตัวอย่างของ โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว (หนอนหัวดำ) แบบครอบคลุมพื้นที่ โดยใช้สารเคมีฉีดเข้าลำต้น วันที่ 27 มีนาคม 2557 ณ บ้านนายอุดม ทองนิง หมู่ 2 ตำบลทองมงคล อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประมวลภาพ
อบรมจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอด เทคโนโลยี การผลิตมะพร้าว สินค้าเกษตร วัน พฤหัสบดีที่ 27 มีนาคม 2557 ณ บ้านหนองไม้แก่น หมู่ที่ 7 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ ประมวลภาพ
อบรมจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอด เทคโนโลยี การผลิตมะพร้าว สินค้าเกษตร วัน พุธที่ 26 มีนาคม 2557 ณ บ้านยางเขา หมู่ที่ 5 ตำบลชัยเกษม อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบฯ ประมวลภาพ


วันที่ 24 มี.ค. 57
- เวลา 09.00 น.
เกษตรอำเภอบางสะพานประชุมชี้แจงการดำเนินงานการเจาะ ลำต้นมะพร้าว กับชุดปฏิบัติการเจาะลำต้น ของอำเภอบางสะพาน
ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน

- เวลา 13.00 น.
นายธีรพล ชาญวารินทร์ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ตรวจสอบการระบาดของหนอนพลาซ่า ณ บ้านนางสกาวรัตน์ สดีเดช หมูู่ 1 ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน

เวลา 15.00 น.
นายอำเภอบางสะพาน และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมประชุมชี้แจง การปฏิบัติงานของหน่วยงาน และ ร่วมประทานอาหารร่วมกัน

ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ DW รวมสาย (สายที่ 2) สำันักงานเกษตรอำเภอเมือง ทับสะแก บางสะพาน และบางสะพานน้อย ร่วมกับ ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกร ฝ่ายบริหารทั่วไป แะลกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 21 มี.ค. 57 ประมวล ภาพ
การอบรมจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตมะพร้าวสินค้าเกษตร ณดงไม้งาม หมู่ที่ 3 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 19 มี.ค. 57 ประมวล ภาพ
การอบรมจัดเวทีวิเคราะห์ปัญหาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การผลิตมะพร้าวสินค้าเกษตร ณ บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 2 ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 18 มี.ค. 57 ประมวลภาพ
นายนิวัต กฤตานุสาร เกษตรอำเภอกุยบุรี รักษาการในตำแหน่ง เกษตรอำเภอบางสะพาน จัดประชุมกลุ่มเกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรด อำเภอบางสะพาน จำนวน 13 กลุ่ม ณ ห้องประชุมสำนักงาน เกษตรอำเภอบางสะพาน ต.กำเนิดนพคุณ อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ วันที่ 14 มี.ค. 57 ประมวลภาพ
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เกษตรกร 25 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.2 ต.กำเนิดนพคุณ วันที่ 7 มี.ค. 57 ประมวลภาพ
นายนิคม พูลภีร์ ประธานศูนย์บริการฯ ตำบลทองมงคล ปลัดอบต.ทองมงคล จัดอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิต มะพร้าว กิจกรรมจัดเวทีเสวนาวิเคราะห์ปัญหาและเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตมะพร้าว วันที่ 6 มี.ค. 2557 เกษตรกร 25 ราย ประมวลภาพ
ฝึกอบรมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร เกษตรกร 25 ราย ณ ศาลาอเนกประสงค์ ม.7 ต.กำเนิดนพคุณ วันทีี่ 5 มี.ค. 57 ประมวลภาพ
สำนักงานเกษตรอำเภอบางสะพาน ร่วมกับ สำนักงานเกษตรจังหวัดฯ จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู้ ให้แก่เกษตรกรและศึกษดูงาน งานท่องเที่ยวเมือง 3 อ่าวและงานกาชาด ปี 2557 วันที่ 27 ก.พ. 2557 ประมวลภาพ
เกษตรอำเภอบางสะพาน ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ติดตามแปลงสาธิต วนเกษตร นางวิวรรณดา พูนธรัตน์ ม.4 ต.ทองมงคล โครงการส่งเสริมและพัฒนาการลิตดมะพร้าว ครบวงจร ประมวลภาพ
กษตรอำเภอบางสะพาน ร่วมกับกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มอารักขาพืช ติดตามแปลงสาธิต วนเกษตร นางบุญฤทัย วามานนท์ ม.3 ต.ร่อนทอง โครงการป้องกันและกำจัดศัตรูมะพร้าว ประมวลภาพ
ผลงานฯ / กิจกรรม
ตำบลธงชัย
   
ตำบลทองมงคล
   
ตำบลร่อนทอง
   
ตำบลกำเนิดนพคุณ
   
ตำบลแม่รำพึง
   
ตำบลชัยเกษม
   
ตำบลพงศ์ประศาสน์
 

สถานการณ์โรคแมลงและศัตรูพืช

แมลงดำหนามมะพร้าว ความสำคัญลักษณะการทำลาย
หนอนหัวดำ ศัตรูพืชใหม่ของสวนมะพร้าว
ด้วงแรดมะพร้าว
ด้วงงวงมะพร้าว
เรืื่องฮอด...
แตนเบียนบราคอน ผู้พิชิตศัตรูมะพร้าว

ข่าวออนไลน